شرقی

Navigation
main page
archive
mail
Links
fasl
blogger
* پسر بچه خودش را از بالای تپه پرتاب می کند و غلت زنان از روی چمنها پایین می آید. مردی که باید پدرش باشد پایین تپه منتظر ایستاده و قبل از اینکه پسر بچه به درختچه های پایین تپه برسد او را می گیرد. هر دو می خندند.

* شب است. پنجره ها را باز می کنم. یک مگس خشک شده کنار پرده ها می افتد. کریستینا می گوید : سیبری که بودم همیشه پیدا شدن اولین مگس را جشن می گرفتم چون علامت رسیدن بهار بود. هوای سرد بیرون به درون اتاق هجوم می آورد. پنجره ها را می بندم و سر میز شام بر می گردم.

*آنا پوگاچوا می خواند و کریستینا آهسته آهنگ را ترجمه می کند.
Beautifully you came to my life and beautifully you left it. Everything was just beautiful"

* خودم را می بینم که دوباره پایین همان تپه ایستاده ام و قدمهای کوچک خود را می شمرم. دستهای اطمینان بخش سالهاست که گم شده اند و کسان دیگری منتظر دستان من اند. آهنگی که گوش می کردیم به پایان رسیده و تنها نگاه نگران کریستیناست که صورتم را در جستجوی نشانه ای از اندوه می کاود.


Harold Pinter: Art, Truth & Politics
Nobel Lecture
December 7, 2005: In 1958 I wrote the following *
‘There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can be both true and false.’I believe that these assertions still make sense and do still apply to the exploration of reality through art. So as a writer I stand by them but as a citizen I cannot. As a citizen I must ask: What is true? What is false

When we look into a mirror we think the image that confronts us is accurate. But move a millimetre and the image changes. We are actually looking at a never-ending range of reflections. But sometimes a writer has to smash the mirror – for it is on the other side of that mirror that the truth stares at us. I believe that despite the enormous odds which exist, unflinching, unswerving, fierce intellectual determination, as citizens, to define the real truth of our lives and our societies is a crucial obligation which devolves upon us all. It is in fact mandatory. If such a determination is not embodied in our political vision we have no hope of restoring what is so nearly lost to us – the dignity of man.

video


* Just a photo


EASTERN