شرقی

Navigation
main page
archive
mail
Links
fasl
blogger
در زمانه ما انسان از هر خمیره ای که بود یکی از این سه بود: ظالم، خائن و یا زندانی
-پوشکین


EASTERN